Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

Villentretenmerth
Villentretenmerth
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
Villentretenmerth
7915 db8f 500
Villentretenmerth
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaikari ikari
Villentretenmerth
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viafallingsky fallingsky

December 19 2017

Villentretenmerth
5887 3ba9 500
which programming language should i learn first
Reposted bymisiotronik misiotronik

December 16 2017

Villentretenmerth
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty viamagenno magenno
Villentretenmerth

December 02 2017

Villentretenmerth

so you want be a wizard

by Julia Evans
Villentretenmerth
Villentretenmerth
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari

November 26 2017

Villentretenmerth
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar

November 12 2017

Villentretenmerth
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie.  Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viadys dys
Villentretenmerth
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys
Villentretenmerth
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Villentretenmerth
7138 5476 500

Big Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
Villentretenmerth
Villentretenmerth
Reposted fromcomiczynka comiczynka viamayamar mayamar
Villentretenmerth
9421 747a

AAaaa
Reposted fromEmisja Emisja viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl